طرح-اختلاط-میکروسرفیسینگ

کنترل و طرح اختلاط میکروسرفیسینگ

نگهداری راه از برنامه های استراژیک سازمان های راهداری می باشد. آسفالت حفاظتی به عنوان یکی از بهترین گزینه های نگهداری راه ها، دارای اهمیت ویژه ای می باشد و طرح اختلاط این نوع آسفالت می تواند نقش بسیار مهمی در دوام این نوع روکش آسفالتی داشته باشد. ... بیشتر