شناسایی عوامل موثر بر دوام و طرح اختلاط میکروسرفیسینگ

معمولا تعمير و نگهداري راهها با دو هدف اصلي انجام مي شود: ابتدا افزايش ايمني و ايجاد ترافيك روان بر محور و سپس كاهش هزينه هاي مربوط به تعمرات در سالهاي آينده مي باشد. آسفالتهاي حفاظتي، يكي ازپركاربردترين روشهاي تعميرو نگهداري روسازي است كه آسفالت حفاظتي ريزدانه (ميكروسرفيسينگ) در اين ميان داراي اهميت و حساسيت ويژه اي مي باشد. ... بیشتر