آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی کاملا مجهز

این آزمایشگاه سازگاری مواد افزودنی با دانه های موجود و قیر در منطقه را به منظور ارائه بهترین ترکیب ممکن برای تولید مناسب ترین امولسیون قیر و انواع آسفالت ارائه می دهد. در همین حال، این آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ملی ایران بوده و گواهینامه فنی مربوطه را دریافت کرده است.

ویژگی ها و قابلیت ها

ROWITEMSTANDARD NUMBER
1PenetrationASTM D5 ISIRI 2950
2Softening PointASTM D36 ISIRI 3868
2Flash PointASTM D92 ISIRI 198
4DuctilityASTM D113 ISIRI 3866
5Loss on HeatingASTM D1754
6Kinematic viscosityASTM D2170 ISIRI 12855
7Solubility in TCEASTM D2042 ISIRI 2953
8Specific gravityASTM D3289 ISIRI 2956
9Thin film oven test, TFOTASTM D6 ISIRI 2957
10Spot TestAASHTOT-102 ISIRI 2949
11N-heptane InsolublesASTM D3279 ISIRI18414
12Separation of Bitumen into four fractionsASTM D4124-97
13Bitumen Emulsion Production in labASTM D244 ISIRI 13582
14Bitumen Emulsion storage stabilityASTM D244 ISIRI 12505
15Bitumen Emulsion SettlementASTM D6930 ISIRI 20637
16Particle Charge of Cationic Emulsified bitumenASTM D6930 ISIRI 20637
17Cement Mixing of Emulsified bitumenASTM D244 ISIRI 13581
18Sive Test of Emulsified bitumenASTM D6933 ISIRI 20638
19Residue by EvaporationASTM D6997 ISIRI 13580
20Coating ability & Water ResistanceASTM D244 ISIRI 12505
21Residue by DistillationASTM D6997 ISIRI 13580
22Elastic RecoveryASTM D244 ISIRI 12505
23Saybolt Furol ViscosityASTM D88 ISIRI 20644
24Flash Point of cutback asphalt with tag open-cupASTM D3143 ISIRI 12860
25Distillation of cutback bituminous productsASTM D402 ISIRI 12859
26Viscosity of asphalts by vacuum capillary viscometerASTM D2170 ISIRI 12855
27Mix design in slurry surfacingISSA TB 105
28Determine set and cure development of slurry surfacing systems by cohesion testerISSA TB 139
29Wet track abrasion of slurry surfacing systemsISSA TB 100
30Measurement of excess asphalt in tester and sand adhesionISSA TB 109&147A
31Classification of slurry surfacing materials compatibility by schulze proceduresISSA TB 144
32Resistance to plastic flow of bituminous mixtures using marshall apparatusASTM D 1188 ASTM D 1559 ISIRI 12381
33Quantitative extraction of bitumenASTMD 2172
34Determination of water content of soilAASHTO T 73-293 ASTM 2216-71
35Ductility coefficientB.S. 812-1975
36Relative density and absorption of coarse aggregateASTM C 127-81
37Relative density and absorption of fine aggregateAASHTO T 84-74 ASTM C 128-79
38Sieve Analysis of Fine and Coarse aggregatesAASHTO T 88-70 ASTM D 422-63 ISIRI 4977
39Hydrometer method to determine soil aggregationAASHTO T 88-70 ASTM D 422-63 ISIRI 19898
40Liquid Limit of SoilsASTM D 423-66 AASHTO T 89-68
41Test for Plastic LimitAASHTO T 90-70 ASTM D 424-59
42Resistance to degradation of small size coars by los angeles machineASTM C131 ISIRI 448
43Sand Equivalent Value of Soils and Fine AggregateASTM D2419 ISIRI 1685
44Aggregate- Soundness of Aggregates by use of Sodium Sulfate or Magnesium SulfateASTM C670 ISIRI 449
45Determining the ratio of methylene blue mineral fillerISSA TB 145
46Determining percentage of fractured particles in coarse aggregateASTM D5821 ISIRI 11568

مشاهده ویدئو